Algemene voorwaarden advertentieruimte en waardebonnen

Immonetwerk

1.ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR IMMONETWERK.BE VLAANDEREN VZW

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: "Algemene Voorwaarden") van Immonetwerk.be Vlaanderen vzw met maatschappelijke zetel te Wevelgem, Grote Markt 12 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 1002 217 955. (Hierna: "Immonetwerk.be Vlaanderen vzw").

TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

OFFERTES

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes of de door alle partijen ondertekende overeenkomst. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie/vereffening bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Onze website, logo's, teksten, foto's, presentaties, virtuele achtergronden van de webinar en of korte informatieve topics in eender welke vorm(s), namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten, zoals o.a. het totaalconcept van Immonetwerk vzw. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW). Wij stellen alles in het werk om maximaal toegang te verlenen tot het werkingsplatform of de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

OVERMACHT

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Immonetwerk.be Vlaanderen verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen Immonetwerk.be Vlaanderen vzw van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Immonetwerk.be Vlaanderen vzw als bij haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid, stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

Immonetwerk.be Vlaanderen vzw kan evenwel aan de tegenpartij vragen om het contract opnieuw te onderhandelen met het oog op de aanpassing of beëindiging ervan indien aan de volgende vereisten is voldaan: 1° een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het contract buitensporig bezwarend, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist; 2° die verandering onvoorzienbaar was bij de contractsluiting; 3° die verandering is ontoerekenbaar in de zin van artikel 5.225 aan de schuldenaar; 4° de schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen;

NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

IMMONETWERK.BE VLAANDEREN vzw CONCEPT IN TEST FASE

De klant verklaart op de hoogte te zijn en verklaart er zich mee akkoord dat Immonetwerk.be Vlaanderen vzw voor de werking van het concept zich in een proefperiode kan bevinden. De klant erkent dat gedurende deze proefperiode het concept van Immonetwerk.be Vlaanderen vzw mogelijks voor een bepaalde tijdspanne niet of niet volledig zal werken. De klant erkent dan ook gedurende deze periode geen enkele vorm schadevergoeding toe te rekenen aan Immonetwerk.be Vlaanderen vzw en/of diens concessiehouder(s). De klant heeft evenwel het recht om het aangegane engagement dewelke het lidmaatschap inhoudt en het lidmaatschap te beëindigen na een inactieve periode van het concept van Immonetwerk.be Vlaanderen vzw van langer dan 30 kalenderdagen. De periode van inactiviteit dient door de klant ondubbelzinnig aangetoond te worden, en dit per e-mail betekent aan Immonetwerk.be Vlaanderen vzw. Er is geen restitutie van de lidgelden.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

ADVERTENTIE RUIMTE EN EXTRA ADVERTENTIERUIMTE

Met uw lidmaatschap bij Immonetwerk vzw is één blok advertentieruimte (per advertentieblok van 10 seconden) in terugkerende loopings voor een periode van twaalf maanden op een 55" LED scherm begrepen in het jaarlijks lidgeld. De gevraagde locatie van het 55" LED scherm maakt deel uit van de lidmaatschapsovereenkomst, en kan gewijzigd worden naargelang de beschikbaarheid.

Met uw lidmaatschap krijgt uw bedrijf de mogelijkheid om extra advertentieruimtes (cummulerend per advertentieblokken van tien seconden), voor een periode van twaalf maanden aan te kopen. Immonetwerk vzw heeft hiervoor op verschillende locaties een 55" LED scherm voorzien. Deze is mogelijks een lokale handelszaak of een andere publiek goed zichtbare locatie.

De beschikbare advertentieruimten op een 55" LED scherm zijn beperkt. De maximum beschikbare advertentieruimtes zijn beperkt en zijn afhankelijk van de locatie van het LED scherm. Deze beperkingen zijn absoluut gezien immonetwerk vzw niet de bedoeling heeft om economische activiteiten uit te uitoefenen met deze advertentieruimten. Immonetwerk vzw is een vereniging zonder winstoogmerk die, welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen. Enkel op deze manier kan immonetwerk vzw, elk immonetwerk vzw lid de mogelijkheid bieden om extra advertentieruimte aan te schaffen zonder de bedoeling te hebben economische activiteit hiermee uit te oefenen. Tevens is het beschikbaar stellen van advertentieruimten voor immonetwerk vzw leden geen hoofactiviteit van immonetwerk vzw. Immonetwerk heeft de bedoeling zijn leden publiek zichtbaar te verbinden via elk mogelijks medium, en zo zijn leden een netwerk uitstraling te verschaffen. Advertentieruimten op LED schermen zijn slechts een onderdeel van deze publiek zichtbare verbinding.

Indien uw gekozen locatie een handelszaak betreft dan kan u waardebonnen verkrijgen die ofwel te besteden zijn bij deze handelszaak, of bij deelnemende immonetwerk leden. Deze waardebonnen zijn bedoeld voor uw klanten en/of zakenrelaties, ter bevordering de handelsrelaties met deze klanten en/of zakenrelaties en ter bevordering van de zakenrelaties met de leden onderling. De waardebonnen kunnen op verschillende manieren zakelijk aangewend worden. De manier waarop de waardebonnen uitgegeven worden dient u bij te houden en op een correcte manier boekhoudkundig in te brengen. Immonetwerk heeft geen inzage noch aansprakelijkheid voor de wijze van aanwending van de waardebonnen. U verklaart uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Immonetwerk vzw stelt een externe firma aan die de LED schermen plaatst bij zijn leden. Deze firma voorziet in de plaatsing, onderhoud en support in geval van problemen. De aangestelde firma voor deze overeenkomst, is voor een periode van 12 maanden, vanaf datum plaatsing, de firma: LED@ BV, Dronckaertstraat 205 - B-8930 Rekkem - Vast 056 32 91 77 - Mobiel 0495 16 83 62 - contact@ledat.be

LED@ BV doet het volledig beheer van het systeem en zal zorgen voor een professionele werking zodat het lid geen enkel probleem ondervind wat werking en service betreft, en dit onder opdracht van Immonetwerk vzw. De schermen, software en randapparatuur zijn volledig onder het beheer van LED@ BV. Bij diefstal, vervreemding of teniet gaan van het toestel draagt Immonetwerk vzw geen enkele aansprakelijkheid. LED@ BV heeft hierover met Immonetwerk vzw een overeenkomst gemaakt. LED@ BV stelt eveneens een helpdesk ter beschikking.

De inhoud van de advertenties worden extern (online) onder beheer genomen van Immonetwerk vzw en/of LED@ BV.

Adverteerders en advertenties zijn volledig voor rekening van Immonetwerk vzw en/of diens leverancier van het scherm (LED@ BV), en zal deze op professionele wijze behandelen en afwerken.

Het Immonetwerk vzw lid of de voorziener van de locatie van het LED scherm kan een extern aangebrachte adverteerder weigeren om deontologische of commerciële redenen.

Het Immonetwerk vzw lid staat zelf in voor de opmaak van de inhoud van de vertoonde advertenties en leveren deze aan LED@ BV.

De experten en aannemers die adverteren, staan eveneens volledig zelf in voor de inhoud van hun advertentie en leveren deze aan LED@ BV.

De advertenties mogen geen deontologisch of aanstootgevende inhoud bevatten.

Immonetwerk vzw neemt geen aansprakelijkheid voor de firma LED@ BV, de inhoud van de advertenties van de aangesloten vastgoedkantoren, experten of bouw gerelateerde adverteerders.

Indien één van de partijen zijn verbintenis niet nakomt, dan heeft de ander partij het recht om, 15 dagen na de neerlegging ter post van de ingebrekestelling van de gebreke blijvende partij bij aangetekend schrijven, en binnen dezelfde termijn niet gevolgd door de uitvoering van die partij van diens verbintenissen, de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen ten laste van de gebreke blijvende partij, welke de andere partij bovendien zal moeten vergoeden voor alle geleden schade en gemaakte kosten.

GEBRUIK VAN IMMONETWERK VZW PROMOTIE MATERIAAL EN INTELLECTUELE EIGENDOM

-Het is exclusief aan Immonetwerk.be Vlaanderen vzw leden toegestaan om eender welk Immonetwerk.be Vlaanderen vzw promotiemateriaal aan te wenden voor eigen of ander publicitair gebruik. -Alle auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten waarover het lid in het kader van zijn functie en/of lidmaatschap van Immonetwerk.be Vlaanderen vzw de beschikking krijgt of kennis van neemt behoren toe aan Immonetwerk.be Vlaanderen vzw en/of aan haar gelieerde rechtspersonen. Het lid verbindt zich alle hiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten waartoe tevens behoren ieder handelsmerk, iedere handelsnaam of ieder handelsteken of fantasienaam of woordcombinaties waarvan bedoelde merken- en of handelsnamen deel uitmaken, welke door Immonetwerk.be Vlaanderen vzw worden gebruikt, uitsluitend te zullen gebruiken voor (rechts)handelingen die betrekking hebben op de uitoefening van de functie en/of het lidmaatschap van Immonetwerk.be Vlaanderen vzw en onder geen omstandigheid deze op andere wijze te gebruiken. Het is aan het lid verboden enig merk, kenteken, letters, nummers of andere aanduiding, bijvoorbeeld met betrekking tot octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten welke door Immonetwerk.be Vlaanderen vzw op door haar gebruikte materialen en/of producten zijn aangebracht te verwijderen of te wijzigen, zulks behoudens voorafgaande toestemming van Immonetwerk.be Vlaanderen vzw. 

De algemene voorwaarden gaan in op 01.12.2023

2.PRIVACYBELEID - IMMONETWERK.BE vzw

De documenten gebruikt door en voor Immonetwerk.be Vlaanderen vzw zijn gemaakt als een sjabloon voor informatiedoeleinden. Door het te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer en houdt u er rekening mee dat Immonetwerk.be Vlaanderen vzw niet verantwoordelijk is voor enige actie die wordt ondernomen, of enig gebruik gebaseerd op de inhoud van deze documenten. Immonetwerk.be Vlaanderen vzw, en de website Immonetwerk.be, met maatschappelijke zetel in Wevelgem, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische en andere bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna "Verordening" genoemd) is Ivan Seynhaeve, - Immonetwerk.be, gebaseerd in Wevelgem (hierna "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd); 2. De contactgegevens van de Verwerkings-verantwoordelijke zijn: ivan@immonetwerk.be +32 472 740 740 .3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

DE BRON VAN PERSOONSGEGEVENS

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop is gemaakt.; 2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt enkel de identificatie- en contactgegevens van de Klant, die nodig zijn voor de uitvoering van het koopcontract; 3. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden: 1. Registratie in lidmaatschap van Immonetwerk.be Vlaanderen in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG; 2. Voor de uitvoering van de bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer); 3. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke; 4. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

DUUR VAN DE OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

1. De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor de periode die nodig is voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant en voor de duur van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie; 2. De Verwerkingsverantwoordelijke moet alle persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de periode die nodig is voor de opslag van persoonsgegevens.

ONTVANGERS EN VERWERKERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant. Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

Verzendbedrijf; Google Analytics (website analytics);

RECHTEN VAN DE KLANT

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op: 1. het recht op toegang tot persoonsgegevens; 2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens; 3. het recht op wissen van persoonsgegevens; 4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens; 5. het recht op dataportabiliteit; 6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: ivan@immonetwerk.be 7. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in geval van vermoedelijke schending van de Verordening.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens; 2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers.

SLOTBEPALINGEN

1. Door een bestelling te plaatsen bij Immonetwerk.be Vlaanderen, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig; 2. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Het Privacybeleid gaat in op 01.01.2023