Algemene Voorwaarden

1.ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR IMMONETWERK.BE VLAANDEREN VZW

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: "Algemene Voorwaarden") van Immonetwerk.be Vlaanderen vzw met

maatschappelijke zetel te Wevelgem, Grote Markt 12 en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 1002.217.955

(Hierna: "Immonetwerk.be Vlaanderen vzw ").

TOEPASSINGSGEBIED 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot

stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. Deze

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

OFFERTES Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen

werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van

de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder

opgave van reden te weigeren.

PRIJS EN BETALING 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de aanvraag en

toetredingsovereenkomst of de door alle partijen ondertekende overeenkomst. Al onze facturen zijn betaalbaar

binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Voor iedere

vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt

als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10%

van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande

ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en

onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan

de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na

verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van

onontvankelijkheid.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING 

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes of de door alle partijen 

ondertekende overeenkomst. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke 

tussenkomst worden beëindigd ingeval de klant zich in staat van faillissement of gerechtelijke 

reorganisatie/vereffening bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Onze website, logo's, teksten, foto's, presentaties, virtuele achtergronden

van de webinar(s), namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele

eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Onder

intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten

en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of

commerciële know how, methoden en concepten. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te

brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze

tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze

voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY 

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de

verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

AANSPRAKELIJKHEID 

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij

niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste

besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet

uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor

die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om maximaal toegang te verlenen tot het werkingsplatform of de website 24 uur op

24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet

op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter

geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking

of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke

termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de

dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

OVERMACHT 

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de

opdracht door Immonetwerk.be Vlaanderen vzw verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige

verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen

Immonetwerk.be Vlaanderen vzw van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang van

het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op

te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd:

oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Immonetwerk.be Vlaanderen als bij haar

toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in

grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid, stakingen,

onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een

(telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet

beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN 

Immonetwerk.be Vlaanderen vzw kan evenwel aan de tegenpartij vragen om het

contract opnieuw te onderhandelen met het oog op de aanpassing of beëindiging ervan indien aan de volgende

vereisten is voldaan: 1° een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het contract buitensporig

bezwarend, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist; 2° die verandering

onvoorzienbaar was bij de contractsluiting; 3° die verandering is ontoerekenbaar in de zin van artikel 5.225 aan

de schuldenaar; 4° de schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen;

NIETIGHEID EN VOLLEDIGHEID 

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant

en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene

Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar

zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene

Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

IMMONETWERK.BE VLAANDEREN VZW CONCEPT IN TEST FASE 

De klant verklaart op de hoogte te zijn en verklaart

er zich mee akkoord dat Immonetwerk.be Vlaanderen vzw voor de werking van het concept zich in een proefperiode

kan bevinden. De klant erkent dat gedurende deze proefperiode het concept van Immonetwerk.be Vlaanderen  vzw

mogelijks voor een bepaalde tijdspanne niet of niet volledig zal werken. De klant erkent dan ook gedurende

deze periode geen enkele vorm schadevergoeding toe te rekenen aan Immonetwerk.be Vlaanderen vzw en/of diens

concessiehouder(s). De klant heeft evenwel het recht om het aangegane engagement dewelke het lidmaatschap

inhoudt en het lidmaatschap te beëindigen na een inactieve periode van het concept van

Immonetwerk.be Vlaanderen vzw van langer dan 30 kalenderdagen. De periode van inactiviteit dient door de klant

ondubbelzinnig aangetoond te worden, en dit per e-mail betekent aan Immonetwerk.be Vlaanderen vzw. Er is geen

restitutie van contributie bijdrage.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT 

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband

houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of

betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel

bevoegd.

De algemene voorwaarden gaan in op 01.01.2023